Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Združenia Hakutsuru – Biely Žeriav


1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú
v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
b. „Predávajúci“ je Združenie – Biely Žeriav „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel
zmluvu o kúpe Tovaru resp. Tovar zakúpil prostredníctvom e-shopu, za který riadne zaplatil.


2. Záručné podmienky


a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom
transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný
nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny
podľa zvolenia Kupujúceho.
Záruka sa vzťahuje na trvácnosť hlavných línii šitia, pevnosť a odolnosť tkaniny. Predávajúci
požaduje dodržiavanie predpísaných spôsobov prania, čistenia , bielenia , žehlenia výrobkov podľa
typu tkaniny.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim / zápas alebo boj s nožom,
mečom a pod/ používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné
zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú čistenie, nesprávnu manipuláciu a
používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú užívanie. Oprávnenie na bezplatnú
záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek
neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si
zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný
tovar.Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie
záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.
Kupujúci si však môže odoborne vyšiť na športový odev rôzne emblémy, ako logo klubu alebo štýlu
alebo štátny znak v prípade reprezentanta
c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami
stanovenými Zákonom.
d. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom.
Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie
Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.
V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné
vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.


3. Vybavenie reklamácie


a. Reklamácia sa uplatňuje písomnou formu a vadný výrobok sa pošle na náklady predávajúceho
poštou do sidla společnosti, resp. Osobne v sídle spoločnosti
b. Relevantným dokladom pre plnenie reklamách v záručne době, je doklad (faktury, dodací list)
s uvedeným dnom predaja a typu výrobku.
c. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí
záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí
reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona
o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho
formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou
 písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie.
d. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách,
ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na
požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
e. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku,
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo
od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
f. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná
Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje
nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
g. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti,
(viď. http://www.shoppie.sk/kontakty/) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje
zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia
reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný
tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
h. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v
súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho
zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote
formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
i. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo
iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu,
resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu
formou doporučenej zásielky.
j. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený
protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva
servisného technika braná do úvahy.
k. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia
Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom.


4. Záverečné ustanovenia


a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a
dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 3. 2018 . Zmeny reklamačného poriadku
vyhradené.
V prípade, že si želáte tovar reklamovať, kontaktujte nás prostrednictvom kontaktného formullára
nášho E-shopu Hakutsuru.


Záruka


Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná
záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných
dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji
tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a
výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu
v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej
opravy tovaru.
V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar.
Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto
reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia
nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.